* เงื่อนไขในการรับ Gift Voucher
  • - ชื่อผู้ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อผู้จองและทำสัญญา
  • - ผู้ลงทะเบียนต้องจองภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
  • - ผู้ลงทะเบียนต้องทำสัญญาภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  • - ท่านจะได้รับ Gift Voucher หลังทำสัญญาแล้วภายใน 60 วัน
REGISTRATION
REGISTRATION


คอนโด หน้าสถานีรถไฟฟ้า ตรงข้ามซีคอนบางแค