* เงื่อนไขในการรับ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท
- ชื่อผู้ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อผู้จองและทำสัญญา
- ผู้ลงทะเบียนต้องจองภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้ลงทะเบียนต้องทำสัญญาภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- ท่านจะได้รับ Gift Voucher หลังทำสัญญาแล้วภายใน 60 วัน