Background Image

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า

วันที่ 16 พ.ย. 2561

งานโครงสร้าง
100%
งานก่อผนังห้อง
100%
งานระบบไฟฟ้า
ชั้น 20-22
งานประปา
ชั้น 20-22
งานลิฟต์
100%
ภาพร่วมการก่อสร้าง
90 %

โทร 0 2966 5511 ต่อ 3212 8.30-17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
ความคืบหน้าโครงการฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในโอกาสต่อไป